انواع حفاري

حفاري دوراني

در اين روش حفاري، از مته هاي متنوعي استفاده مي شود. مته ها با حركت چرخشي روي سنگ باعث خرد شدن و ساييده شدن آن مي شود و انرژي لازم براي به چرخش درآوردن مته و لوله با كمك سيستم دوراني تأمين مي گردد. ازمهمترين عواملي كه موجب افزايش سرعت حفاري مي شود گل حفاري است كه در عمليات حفاري همانند خون دربدن انسان عمل مي كند حفاري چاه عميق بدين صورت كه به هنگام چرخش مته از نازل هاي )سوراخ( موجود بر روي مته خارج شده و كنده هاي حفاري (Cutting) را با بهره مندي از خاصيت حمل به سطح زمين انتقال ميدهد كه اين عمل باعث افزايش سرعت

 

حفاري ضربه اي

دستگاه هاي حفاري ضرفه اي و يا سيستم هاي ضربه اي، دستگاه هاي ساده اي هستند كه براي پژوهشهاي آب يابي بسيار مناسب هستند. از اين دستگاه ها بيشتر براي حفاري چاه آب كه در داخل سنگ هاي مقاوم قرار دارند، استفاده مي كنند. اصول كار سيستم هاي ضربه اي خرد كردن سنگ فرود مي آيند. دستگاه مجهز به يك خرك چهار قطبي و يا يك دكل است كه مته هاي حفاري با يك قرقره برگشت دهنده روي آن آويزان مي گردند. اين مته ها داراي حركت رفت و برگشتي مي باشند و براي اجراي مانورهاي حركتي پائين و بالا، از دستگاه رفت و برگشت جدا گرديده و به وسيله اي به نام چرخ قرقره كه براي نصب لوله ها نيز بكار مي رود، اتصال مي يابند. خرك هاي جدا شونده، چوبي و يافلزي هستند. پايه ها روي دالهاي سيماني كه قبل از مونتاژ دستگاه آماده مي شوند، قرار مي گيرند. دكل هاي خم شونده يا تلسكوپي، دستگاه هاي خودكار قابل حمل حفاري را مجهز مي نمايند. اين دكلها به صورت دائمي در پشت يك كاميون نيز مي توانند ثابت شده باشند. دكلها بايد با كابلهاي محكم روي بلوكهاي سيماني استوار شوند

 

تكنولوژي روش هاي حفاري

انواع روش هاي حفاري از نظر مسير حفاري عبارتند از:

حفاري عمودي 1

در اين روش، حفاري بصورت عمود نسبت به سطح زمين انجام مي شود اما در هر حفاري يك انحراف از مسير

(Drift) وجود دارد كه در روش عمودي اين انحراف بايد خيلي كم و در حد 1 تا 2 درجه باشد.

حفاري انحرافي 2

در اين روش، مسير حفاري نسبت به محور عمود بر سطح زمين داراي زاويه است و حتي ممكن است بهنگام حفاري عمودي در يك قسمت رشته هاي حفاري به ديوار چاه گير كنند و آزاد كردن آن ها ممكن نباشد و اجباراً به قطع آن قسمت از لوله هاي حفاري كه به ديواره چاه گير كرده است بپردازيم و پس از سيمان كردن آن قسمت با استفاده از روش حفاري انحرافي اين منطقه را دور زده و دوباره به مسير حفاري قبلي بازگرديم.

حفاري افقي 3

حفاري در اين روش، با زاويه 04 درجه نسبت به محور چاه انجام مي شود. اين نوع حفاري مي تواند در سنگ مخزن بسيار بصرفه باشد چرا كه سطح تماس مخزن را با جاه افزايش داده و در نتيجه باعث برداشت بيشتر و بهتر از مخزن شود، اما اين روش نياز به تكنولوژي بالايي نيز دارد.

حفاري چند جانبه

اين روش بيشتر در چاه هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه بر سطح دريا (offishore) يا همان سكوهاي نفتي و گازي دريايي قرار دارند. در اين روش از يك سكو در جهت هاي مختلف، حفاري انجام مي شود به صورتي كه هم زمان مي توان چندين نقطه در يك مخزن يا مخازن مختلف راحفاري كرد.

حفاري تحت فشار 1

اين روش داراي سرعت حفاري بسيار بالايي است. در اين تكنيك فشار گل حفاري را طبق استانداردها و معيارهاي مختلف كه باعث فوران چاه نشود به ميزاني پايين تر از فشار سازند و سيال موجود در آن مي رسانند. كاربرد اصلي اين روش براي حفاري سازندهاي سخت مي باشد به اين ترتيب كه اگر فشار روي اين سازندها كم باشد فشار خود سازند موجب پاشيده شدن آن مي شود و سرعت حفاري را تا حد زيادي بالا مي برد البته اين روش نياز به تكنولوژي پيشرفته اي دارد.

حفاري مكانيكي

در اين روش به يكي از سه روش ضربه اي چرخشي با تركيبي از اين دو، انرژي مكانيكي به سنگ منتقل مي شود.

در اصطلاح عملياتي را كه به روش مكانيكي موجب حفر چال در سنگ مي شوند حفاري مكانيكي مي گويند. امروزه 90 درصد حفاريها به روش مكانيكي حفر مي شوند. در معادن سطحي و حفاري هاي نيمه عميق عمدتاً از ماشين هاي حفاري چرخشي با مته هاي مخروطي شكل و ماشين هاي ضربه اي سنگين استفاده مي شود؛ اما در معادن زيرزميني يا به طور كلي در عمليات زيرزميني از ماشين هاي ضربه اي استفاده مي گردد.

حفاري حرارتي به طور كلي صرف نظر از نوع روش و منشا انرژي، عملياتي را كه به حفر چال در سنگ منجر مي شود، نفوذ پذيري مي نامند. در روش حرارتي، به كمك تنرژي حرارتي از آميختن هوا يا اكسيژن با يك نوع سوخت، ترجيحاً نفت سفيد، نفوذ پذيري در سنگ صورت مي گيرد. هوا يا اكسيژن و سوخت از دو مجراي جداگانه به داخل مخزني واقع در پشت مته ارسال مي شوند و پس از اشتعال، شعله حرارت را از طريق نازل سر مته به سطح سنگ منتقل مي كند و حرارت نيز سطح سنگ را متورق و اماده جدايي مي كند. در نهايت، به كمك فشار آب، قطعات متورق جدا و به سطح زمين منتقل مي شوند.

حفاري آبي

در اين روش، با استفاده از فشار آب تامين شده در سطح، حفر چاه امكان پذير مي گردد. در اينجا فشار آب با سايش سطح سنگ، مقاومت سنگ را درهم مي شكند، و بدين ترتيب، حفاري صورت مي گيرد. اين روش با افزايشفشار آب، در استخراج ذغال سنگ و دخاير پلاسر نيز كاربرد دارد.

حفاري لرزشي

در اين روش با ايجاد لرزشهايي با فركانس 441 تا 44442 دور در ثانيه مي توان سنگ را شكست. يكي از متداول ترين روش هاي حفاري لرزشي، روش حفاري مافوق صوت است..


نوشته شده توسط ويلا جارچي | ۹ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۵:۵۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |